Nyhedsbrev nr. 9 – April 2021

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Færdsel og opførsel udenfor foreningens område

Omkring vores dejlige sommerhusområde findes der strand, marker og skov som ikke er vores men som alle nyder glæde af. Bestyrelsen er blevet kontaktet angående færden i disse områder, da der desværre er en stigende tendens til at de skrevne og uskrevne regler ikke følges, som er nødvendig for at alle kan færdes trygt og ikke mindst at vildtet får ro, så det trives og ikke skræmmes.

Desuden har foreningen et meget godt forhold til naboer og specielt forpagteren af marken mod nord, og det ønsker bestyrelsen at bevare.

Derfor gøres der opmærksom på følgende:

  • Markerne må ikke bruges som adgangsvej til og fra stranden. Det eneste sted man må gå på marken mod nord, er ved den gamle fiskersti i det nordøstlige hjørne.
  • Man bruger ikke marken til luftning af hunde, uanset om de er i snor eller løse.
  • I skoven må man kun færdes på stierne og hunde skal her altid holdes i snor.
  • På stranden uden for foreningens område skal hunde holdes i snor i det af hundeloven foreskrevne tidsrum.
  • På stranden indenfor foreningens område skal hunde altid holdes i snor, ligesom i resten af foreningens område.

Renovering af badebroen

Som det fremgår af budgettet, så er der sat penge af til renovering af badebroen og materialerne er bestilt.

Der er dog en lang leveringstid på vangerne til broen, så derfor bliver datoen for udsætning af badebroen udsat lidt, da der også skal være tid til udføre renoveringen.

Den gamle bro står foran renovering

Dato for udsætning bliver udmeldt senere.
Samtidig krydses der fingre for at coronasituationen er forbedret, så der bliver mulighed for at kunne samles til udsætning af badebroen, og dermed kombinere med hygge på traditionel Sommerland-vis.

Ved gennemgang af foreningens dokumenter er der dukket en gammel tilladelse til opsætning af broen op. Denne godkendelse er af ældre dato fra foreningens opstart og den er derfor ikke helt tilsvarende broens konstruktion i dag. Bestyrelsen har derfor været i dialog omkring en ny tilladelse samt vejledning omkring regler for istandsættelsen, og dette har kommunen været meget positivt stemt overfor.

Nye gynger

De gamle bildæk på gyngerne var efterhånden så medtaget så bestyrelsen har valgt at skifte dem ud med nogle rigtige sæder med rustfrie kæder som er godkendt til gynger.

En af vores nye grundejere har tilbudt at hjælpe med at rette stativet op ved lejlighed, og så håber vi at gyngestativet kan bringe glæde i mange år fremover.

Forsøgsområder med ’prøve-eng’ på vej

Som nogle nok har set, så er det gamle buskads på forlandet ryddet og de gamle rødder er taget op.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen, så er planen at så nogle engblomster for at give gode livsbetingelser for insekter og fugle, samt noget fint at se på. For at se hvordan det fungerer, er der derfor lavet 2 prøveområder med enge på forlandet.

Vedligeholdelse af græskanter

Der er brugt en del penge gennem tiden på at lave asfalterede veje så de fremstår fine, og derfor vil bestyrelsen gerne påminde alle grundejere om at det påhviler den enkelte grundejer at vedligeholde græskanterne på egen matrikel ud mod asfalten og fælde de træer som står så tæt på belægningen at rødderne presser asfalten op.

Dette er nødvendigt, hvis der fortsat skal være fine veje og hvis udgiften til vedligehold skal holdes nede i et fornuftigt leje.

Fortøjninger

Her til foråret vil stranden blive ryddet for gamle fortøjninger og i den forbindelse har en ny grundejer tilbudt hjælp med maskineri til at trække disse op.

Vil du give en hånd med, så giv gerne en melding til bestyrelsen.

Hvis man gerne vil have en båd for svaj, så skal det være syd for broen eller nord for slæbestedet. Dette er for at holde badezonen fri for diverse fortøjninger (betonklodser, osv.)

Fortøjningsbøjen skal også være mærket op med et mærke som udleveres ved henvendelse til bestyrelsen.

Husk at der må ikke parkeres køretøjer, både, eller trailere på forlandet.

Maling af skilte

Bestyrelsen har besluttet at få veje- & vængeskilte genopfrisket så de igen fremstår flotte og mere læsbare.
De første vejskilte er malet, og de resterende følger henover foråret som vejret tillader det. Arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft i samarbejde med bestyrelsen.

Efterfyldning på adgangsvej

Den nylagte belægning på adgangsvejen til pumpestationen er blevet efterset. Det er blevet aftalt med Svendborg Vand & Affald at de sørger for at der bliver lagt mere muld på, samt eftersået med græsfrø, da det tidligere lag har sat sig lidt så det trænger til et ekstra lag.

Bogskab

Bestyrelsen modtog et forslag fra en grundejer om at opsætte et bogskab til udveksling af bøger mellem grundejere. Forslaget er blevet godt modtaget, og der er derfor opsat et bogskab i vinduespartiet på skuret på fællespladsen ved flagstangen. Her opfordres grundejerne til at udveksle bøger med hinanden. Kan man derfor afse en bog, så kan man stille den i skabet til glæde for andre, og så kan man låne en af de andre bøger med hjem i stedet.

Til en start har bestyrelsen med tak modtaget et sæt nye bøger fra en gavmild person udenfor foreningen, som har hørt om forslaget og som gerne vil afse sine bøger for at de kan skabe glæde i foreningen. Flere grundejere har allerede bidraget med bøger til bogskabet, og flere bøger modtages gerne så udvalget bliver større.

Bøgerne må selvfølgelig ikke fjernes og beholdes, uden at man selv har bidraget med en anden bog, men man må gerne låne en bog fra skabet. Skabet vil blive malet i løbet af foråret, hvor bøgerne kortvarigt fjernes imens.

Beskæring af hæk i skel ud til offentlige områder

Ved plantning af de nye træer på Sommerlandsalléen samt ved en gennemgang af gadeskiltenes tilstand, blev det observeret at flere grunde har hække og buske i skel, som trænger til at blive klippet godt ind til skel. Nogle steder er hækkene så brede at de enten spærrer for trafikal udsigt ved udkørsel fra vænger eller er groet så langt ud, så gadeskilte og allétræer er blevet en del af hækkene.
Der opfordres derfor til at gå hække og buske efter i skel, og se om de trænger til at blive klippet ind.

Her må du aflevere din hundepose’ – få et klistermærke

Bestyrelsen har indkøbt nogle klistermærker som man kan sætte på sin skraldespand, hvis man vil tilbyde hundeluftere muligheden for at aflevere hundeposer i sin skraldespand (under restaffald).

Husk at respektere andres skraldespande og brug derfor kun dem som har klistermærket.
Ønsker man et klistermærke, kan dette afhentes hos Kirsten og Kjeld Dollerup, Storkenæbsvej 11.

Tænk på dine naboer

Nu hvor foråret er kommet, vil vi minde jer om at respektere ordensreglementet mht. støj.
Græsslåning samt brug af motorsave, havefræsere, og andre støjende maskiner er kun tilladt i tidsrummet:

Mandag – Lørdag kl. 09.00-12.00 og kl. 16.00-19.00
Søn- og helligdage kun kl. 09.00-12.00

Problemer med vandtryk

Flere grundejere har kommenteret oplevelsen af lavt vandtryk henover påskedagene i år. Det er også oplevet nogle gange tidligere, og da det ses som et stigende problem har bestyrelsen besluttet at få undersøgt problemet inden det eskalerer. Der er derfor taget kontakt til både Svendborg Vand & Affald, samt Bjerreby Vandværk som står for driften af vandforsyningen til Stenodden. Svendborg V&A er bekendt med at der er problemer i perioder, baseret på målinger fra Bjerreby Vandværk, og bestyrelsen har derfor bedt om en plan for løsning, gerne både på kort og lang sigt, og har bedt begge parter om et samarbejde for løsning.

På den korte bane vil man forsøge at øge vandtrykket i de pressede perioder omkring helligdage, men det vil ikke være muligt at fastholde dette tryk over længere tid. Derfor vil Svendborg V&A komme tilbage med en plan for løsning, hvor forsyningen til Stenodden vil blive optimeret. Bestyrelsen afventer et løsningsforslag, som pt. behandles internt i kommunen.

Da den kommende løsning ikke må forventes løst i år, opfordrer Svendborg V&A til at man såvidt muligt begrænser sit forbrug i weekender og ferier, mht. brug af f.eks. højtryksspuling og andre mere krævende vandforbrug.

Undgå pumpestop – materiale uddelt

Grundejerforeningen har modtaget en henvendelse fra Svendborg Vand & Affald, hvori det oplyses at de ofte må køre til Stenodden for at rense spildevandspumper.

Det er konstateret at der ofte smides skumklude, vådservietter og andre ting i toilettet, som dermed øger risikoen for at pumperne stopper til og går ud, hvilket er sket en del gange på det seneste.

Når pumperne går ud, hober spildevandet sig op i kloakken, og når der ikke er mere plads sker der overløb, hvilket vil sige at kloakvandet løber ud i badevandet. Det er træls for både havmiljø og badegæster, og det har også økonomiske konsekvenser for Svendborg Vand & Affald, idet at hver gang det sker skal de sende 2 mand ud for at rense pumperne.

Bestyrelsen er derfor blevet opfordret af Svendborg Vand og Affald til at informere alle grundejere i Stenodden Sommerland om, at man ikke må bruge toilettet som affaldsspand, og at udlejere også bedes sikre dette meddeles til lejere af sommerhuse i Stenodden, f.eks. ved at ophænge information om dette i udlejningshusene.

Svendborg Vand & Affald har efter aftale med bestyrelsen produceret og sponsoreret en folder om dette som evt. kan bruges til ophængning i udlejningshuse, og folderen er blevet uddelt i postkasserne i Stenodden Sommerland i den forgangne weekend.

Skulle man mangle en folder, så kan man også printe en folder fra foreningens hjemmeside her: https://stenoddensommerland.dk/materiale-til-udskrivning/

Generalforsamling 2021

Som det ser ud nu, så skal der desværre igen i år laves restriktioner og tages hensyn til Covid-19 når generalforsamlingen skal afholdes.

D. 16 april 2021 blev fase II i planen om genåbning vedtaget politisk, og den åbner op for et lempet forsamlingsforbud over de kommende måneder.

Som det ser ud pt. vil der dog stadig være en begrænsning på max. 100 deltagere når vi kommer til det sædvanlige tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen i juni.

Bestyrelsen følger udviklingen i restriktionerne, da der er det forbehold fra regeringen at de løbende kan blive justeret alt efter smittetallets udvikling.

Bestyrelsen ønsker at kunne afholde generalforsamlingen med så mange deltagere som muligt, og alt efter udviklingen i restriktionerne, samt kombineret med mulighed for leje af passende lokale til afholdelse, vil der komme en invitation når bestyrelsen ved mere om mulighederne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ellen, Alice, Erik, Chris og Johnny