Årene i Stenodden Sommerland

1970
1970

15/5: Det vedtages at stifte en grundejerforening

På et møde på Vemmenæs Kro vedtages det at nedsætte et udvalg som skal arbejde på stiftelsen af en grundejerforening
1970

25/6: Start på brogodkendelse

25/6: Start på brogodkendelse
Ingeniør Viggo Launbjerg blev på et forberedelsesmøde omkring stiftelsen opfordret til at arbejde videre med sit forslag om at få indhentet en godkendelse til en badebro.
1970

24/7: Stiftende generalforsamling

24/7: Stiftende generalforsamling
Der afholdes stiftende generalforsamling, og grundejerforeningen Stenodden Sommerland er en realitet
1971
1971

2/2: Første del af badebro godkendes

Ministeriet godkender badebroen. Nu afventer godkendelse fra Naturfredningsnævnet.
1972
1972

Plan om kiosk

Planer om bygning af kiosk udskydes
1972

Bomme vedtages

Det vedtages at opsætte bomme ved gangstierne mod fællesarealet
1972

19/6: Brolaug etableres

Det vedtages at etablere et brolaug på et bestyrelsesmøde
1972

Forslag om svømmebassin

Der fremlægges forslag om et svømmebassin på fællesarealet eller anden egnet plads
1972

24/6: Første tilbud på badebro

Der indhentes tilbud på en 40 meter lang og 1 meter bred badebro
1972

Nye udstykninger

Nye udstykninger
På ekstraordinær generalforsamling vedtages det at udstykke yderligere 45 grunde
1972

Gave til badebro

På den ekstraordinære generalforsamling afslører Gårdejere Kristian Thomsen og Harald Jørgensen en gave på 6.000 kr. til den kommende nye badebro
1973
1973

Nye huse opføres / Badebro forsinket

107 nye huse er under opførelse. Materiale til badebro er forsinket pga. strejke.
1973

Skøde på fællesareal

Skødet modtages på den grund som er tiltænkt at blive til parkering og legeplads. Der opstilles en “meddelelseskasse” på den nye grund.
1973

Ejendomsmægler Sinning

Ejendomsmægler Sinning får tak for sit arbejde, og som stor blomsterkender har han fundet frem til de fleste vejnavne, som har en tilknytning til området.
1973

Asfaltering af grusveje

På generalforsamlingen er der flertal for at sidevejene, som er grusveje, også asfalteres
1973

Spærring vedtages

Det vedtages at opstille en spærring ved midternedgangen til forlandet, “så det kun vil blive muligt at foretage absolut nødvendig arbejdskørsel, -ligeledes vil det blive umuligt for ikke grundejere, at køre ind på området, for at lejre sig for en tid“.
1973

Forslag om svømmebassin og kiosk færdiggøres

Forslaget om et svømmebassin vurderes til ikke at være aktuelt, og at det næppe godkendes af fredningsnævnet. Forslaget om en kiosk vurderes til ikke at være rentabelt og at der ikke har været interesse i etableringen.
1973

Rensning af strand og etablering af et brolaug

Det vedtages at rense stranden for tang, samt at nedsætte et brolaug som skal sikre udsætning og indtagning af badebroen
1974
1974

Telefonboks

Der arbejdes på etablering af en telefonboks til fællesarealet
1974

Brolaug nedlægges

Det vedtages at nedlægge brolauget grundet manglende opbakning til arbejdet. Der hyres i stedet en entreprenør til opgaven.
1974

Fartbegrænsning

På et bestyrelsesmøde foreslås det at lave fartbegrænsning på Sommerlandsalléen
1975
1975

Vedtægtsændring

På ekstraordinær generalforsamling vedtages det at tilføje oplysningspligt ved salg og ændring af private adresser
1984
1984

Opsætning af gyngestativ

Der opsættes et gyngestativ lavet af telefonpæle
1985
1985

Postkasseanlægget nedlægges

Postkasseanlægget på fællesarealet nedlægges .
1986
1986

Ny badebro

Der berettes om opsætning af ny badebro
1987
1987

Landzone nedlægges

Landzonen ændres til Sommerhusområde
1987

Ny udstykning

Der foreslås ny udstykning af 17 grunde på Berberisvænget
1989
1989

Ekstra vandboring

Det besluttes af kommunen at lave en ekstra vandboring på fællesarealet ved stamvejen
1989

Generalforsamling afholdes på Bregninge Kro

Generalforsamlingen afholdes på Bregninge Kro efter beslutning på GF i 1988.
1989

Stien belægges med sten

Stien ved Storkenæbsvej belægges med sten i forbindelse med kloakering
1989

Telefonboksen flyttes

Telefonboksen flyttes fra vandværkets grund til Røllikevænget (fællesarealet), pga. vandværkets grund skal indhegnes
1990
1990

Forslag vedtaget om fest efter GF

Et forslag om fest efter generalforsamlingen vedtages. Et festudvalg nedsættes.
1990

Påbud fra Fyns Amt om vandmålere

Der laves et påbud fra Fyns Amt om at installere vandmålere hos alle brugerne inden 1992
1990

Klage over fest på forlandet

Den vedtagne fest på forlandet resulterer i en klagesag fra en grundejer via advokat
1990

Afholdelse af generalforsamlingen flytter tilbage

Det vedtages at flytte afholdelse af generalforsamlingen tilbage til Sommerlandet
1990

Salg på området

Der forsøges at lave en aftale om salg på området sammen med Bjerreby Brugs, Landet Bager, Eventyr Is, men afvist af levnedsmiddelkontrollen pga. krav om håndvask og toiletforhold.
1992
1992

Udspring forbudt

Udspring forbudt
På en generalforsamling foreslås det at opsætte et “udspring forbudt” skilt på badebroen, som godkendes af forsamlingen.
1992

Opbevaring af joller

Det besluttes på en generalforsamling at joller ikke skal opbevares på stranden, men må placeres til højre på forlandet
1993
1993

Vindmøller

Der samles underskrifter til protest mod opstilling af vindmøller i området
1996
1996

Forslag om flagstang på fællesareal

Det foreslås på en generalforsamling at opsætte en flagstang på fællesområdet, med omkransning af sten i en lille høj, og med inskription af Stenodden Sommerland på én af stenene.
1997
1997

Genindførelse af fest efter GF

Det besluttes at genindføre en fest efter generalforsamlingen, og et festudvalg nedsættes.
1997

Flagstang rejses

Flagstangen rejses på fællesarealet
1998
1998

Første beboer på Berberisvænget

Den første beboer flytter ind på Berberisvænget
2010
2010

Bukke til badebro istandsættes

Bukke til badebro istandsættes
Bukkene til badebroen slibes og galvaniseres
2010

Haveaffaldspladsordning

Aftale om haveaffaldsordning på Stenoddevejen indgås
2011
2011

Redningsnummer opsættes

Redningsnummer opsættes
Der opsættes Redningsnummer af kommunen, så redningsmandskab hurtigere kan finde frem.
2016
2016

Nye vedtægter vedtages

Foreningen vedtager opdatering af vedtægterne på en generalforsamling.
2017
2017

Ny hjertestarter

Ny hjertestarter
Den udtjente hjertestarter udskiftes med en ny og mere moderne hjertestarter, som også kan guide turister på både dansk og engelsk
2019
2019

Til salg skilte fjernes

Til salg skilte fjernes
På generalforsamlingen ’19 vedtages et forslag om at opsætte en opslagstavle til boligannoncering, samt indgå aftale med ejendomsmæglere om at fjerne ‘Til salg’ skilte, for at undgå en ‘skilteskov’.
2020
2020

Foreningen har 50 års Jubilæum

Foreningen har 50 års Jubilæum
D. 24. Juli 2020 har foreningen 50 års jubilæum. Desværre kan det ikke fejres grundet Covid-19 pandemien som forårsager restriktioner der forbyder større forsamlinger.
2020

Julelys opsættes på flagstangen

Julelys opsættes på flagstangen
Der opsættes julelys i flagstangen på fællespladsen for første gang, for at skabe lidt glæde og julestemning for store og små i den mørke tid.
2021
2021

Ansøgning til ændring af badebro godkendes

I foråret 2021 blev der ansøgt om tilladelse til ændring af den eksisterende badebro, med ønske om en større bredde på brofag, længere landfæste og tilbygning af et brohoved m. 1 trappe. Godkendelsen blev givet i November 2021.
2022
2022

Badebroen tilføjes landfæste og brohoved

Badebroen tilføjes landfæste og brohoved
I år 2022 blev badebroen tilføjet et landfæste og et brohoved, som et tiltag for at give bedre adgang for gangbesværede, samt øge sikkerheden ved passage på badebroen for både børn og ældre.
2022

Stenkunst opsættes i anledning af 50 års jubilæum

Stenkunst opsættes i anledning af 50 års jubilæum
I anledning af grundejerforeningens 50 års jubilæum i 2020 blev det i 2019 vedtaget at foreningen skulle markere dette med en kunstskulptur. Takket være foreningens bidrag, og både private sponsorer og virksomhedssponsorater, så lykkedes det at sponsorere en kunst til området, men pga. coronaepidemien blev det først muligt at fejre jubilæet, og dermed afsløre kunsten, i 2022.