Vedtægter for Grundejerforeningen for Stenodden Sommerland, vedtaget på generalforsamlingen 11.06.2016.

Vedtægterne kan hentes her i pdf format

§ 1
Grundejerforeningens navn er “Grundejerforeningen for Stenodden Sommerland”.
Grundejerforeningens hjemsted er Vemmenæs, Tåsinge.
Grundejerforeningens formål er i overensstemmelse med den på sommerhusområdet Stenodden Sommerland tinglyste deklaration at overtage og administrere de lodsejerne tilhørende fællesarealer samt varetage andre opgaver af fælles art, herunder at administrere vedligeholdelsesudgifterne vedrørende de private fællesveje og -stier og kloaker samt at opkræve de til fællesskabets drift fornødne beløb.

§ 2
Medlemmerne af grundejerforeningen er alle parceller, der nu er eller senere bliver udstykket af matr.nr. 17a og 18a Vemmenæs by, Bjerreby sogn.
Alle ejere af parceller, der er solgt fra matr.nr. 17a og 18a til sommerhusbebyggelse, er medlemsberettigede til grundejerforeningens ejendele og rettigheder i lige forhold og er indbyrdes ansvarlige for fællesskabet forpligtelser ligeledes i lige forhold.
Grundejerforeningens medlemmer hæfter solidarisk for grundejerforeningens forpligtelser.

§ 3
Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på en lørdag juni.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 15 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Alle generalforsamlinger indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med 14 dages varsel.


§ 4
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a. Valg af dirigent.
b. Formanden aflægger beretning.
c. Forelæggelse at det reviderede regnskab og status.
d. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
e. Valg af medlemmer til bestyrelsen + to suppleanter.
f. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
g. Forslag til kontingentfastsættelse.
h. Eventuelt.
Forslag, som ønskes forelagt på en ordinær generalforsamling af medlemmerne, må skriftligt være tilstillet formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5
På generalforsamlingen har hver parcel, der er solgt til sommerhusbebyggelse, én stemme. Der kan stemmes ved fuldmægtig.
Over forhandlingernes forløb føres en protokol, hvori tillige alle vedtagelser og beslutninger indføres.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutningen om ændring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af stemmerne i henhold til foranstående er repræsenteret, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er 2/3 af stemmerne ikke
repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt og inden 4 uger en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uanset de fremmødtes antal, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er herfor.

§ 6
Grundejerforeningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der fungerer 2 år ad gangen. På den første ordinære generalforsamling efter grundejerforeningens stiftelse afgår 3 medlemmer at bestyrelsen efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§ 7
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer. Eventuelt vederlag til kassereren fastsættes at bestyrelsen. Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønske det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde at stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Alle beslutninger og vedtagelser indføres i en forhandlingsprotokol.

§ 8
Udadtil forpligtes grundejerforeningen ved underskrift af 2 af bestyrelsesmedlemmerne i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved optagelse at lån af den samlede bestyrelse og først, når en generalforsamling har godkendt den pågældende disposition.

§ 9
Størrelsen af de årlige bidrag, som det påhviler medlemmerne at betale, fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen efter forslag af bestyrelsen på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget,
Desuden betales et indskud af hver grundejer ved optagelsen som medlem, og det udgør kr. 100,- , som også gælder ved ejerskifte.
Der betales indskud og kontingent uanset om grundene er bebyggede, og der gives ikke rabat ved køb af flere parceller.
Såfremt der i årets løb skulle indtræde uforudsete nødvendige udgifter, er bestyrelsen berettiget til at ændre de af generalforsamlingen fastsatte bidrag.
De medlemmerne pålignede bidrag skal være indbetalt senest 1 måned efter, at opkrævning er afsendt. Såfremt beløbet ikke er betalt rettidigt pålignes kr. 50,- pr. efterfølgende måned.

§ 10
Grundejerforeningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts, første gang dog fra grundejerforeningens stiftelse indtil 31. marts 1971.
Bestyrelsen drager omsorg for, at regnskabet udarbejdes inden hvert års 25. maj, og derefter afleveres til de af generalforsamlingen valgte revisorer. Disse gennemgår regnskabet med bilag og tilbagesender dette i revideret stand snarest muligt og inden generalforsamlingen.

§ 11
Medlemmerne kan ikke gøre krav på udbetaling af deres andel i grundejerforeningens formue heller ikke ved salg af ejendommen, og medlemmernes andel i grundejerforeningens formue kan ikke gøres til genstand for udlæg eller retsforfølgning for grundejernes gældsforpligtelser.

§ 12
Medlemmerne er pligtige på deres ejendom at opsætte tråd stativer til papirsække.

§ 13
Jagt forbydes på udstykkede grunde og fællesarealet.

§ 14
Udendørslamper afskærmes, så de ikke generer andre beboere.

§ 15
Grundejerne er pligtige at opsætte husnumre.

§ 16
Grundejerne holder rabatterne ud for deres ejendom.

§ 17
Grundejerforeningens medlemmer har pligt til at oplyse bestyrelsen om ændringer af privat adresser og ved salg at grund/sommerhus på området, snarest at meddele bestyrelsen om salgstidspunkt samt købers navn og adresse.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. juli 1970 med tillæg vedtaget 16. august 1975 og august 1986, samt ændringer 11.06.2016.