Nyhedsbrev nr. 7 – September 2020

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Afhentning af haveaffald i uge 43

Der vil i uge 43 som vanligt blive hentet haveaffald i Sommerlandet. Bestyrelsen vil gerne henstille til at man samler haveaffaldet i større bunker, evt. ved vendepladserne for hver vej & vænge. Små bunker ud for hver matrikel vil være mere tidskrævende for vognmanden at samle op, og dermed dyrere for foreningen. Gå derfor gerne sammen om at lave større fællesbunker, men stadig med passage på vejen for køretøjer.

Nedskæring af hæk, træer og buske på fællesstier

I forbindelse med afhentning af haveaffald i uge 43, opfordres der til at få klippet hæk og lignende ind og ned på fællesstierne, så bredden på 4 meter på alle fællesstierne overholdes. Fællesstierne er brandstier, hvor rednings- & brandslukningskøretøjer skal kunne passere, og de er derfor vigtige for os alle.

Optagning af badebro

Badebroen skal tages ind, så sæt derfor et stort kryds i kalenderen

Lørdag d. 26/9 kl. 09:30.

Kom forbi forlandet da vi får brug for hjælp til at tage broen ind. Det vil selvfølgelig foregå under visse restriktioner så det sikres der holdes afstand. Grundet den fortsatte coronasituation vil der ikke blive afholdt det sædvanlige sociale arrangement efter færdigt arbejde, men der serveres drikkelse til det arbejdende folk.
Af hensyn til nye grundejere følger her lidt information om hvad der er brug for. Der ønskes minimum 4 personer til at bære bukkene, og min. 2 hold á 8 personer til at bære fagene, og et par personer til det løse (reb, afmontering af bolte, etc…).
En traktor vil sørge for transport af bukke og fag fra vandkanten til forlandet.
Foreningen har et begrænset antal waders til rådighed i forskellige størrelser der kan lånes, men vil du være sikker må du gerne medbringe waders.

Ny affaldsordning for private og fællesarealer

Svendborg Vand & Affald har sendt et brev til alle grundejere med information omkring den nye affaldsordning som starter d. 28/9-20 og alle forventes at have nye beholdere inden årsskiftet. På Svendborg Vand og Affalds hjemmeside kan man se mere om dette link, og på dette link kan man se hvornår man får de nye beholdere ved at indtaste sin adresse.

Grundet den nye sorteringsordning har bestyrelsen besluttet, at da affaldet ikke kan sorteres i de eksisterende affaldsstativer på fællesarealerne bliver antallet af disse reduceret til 1 ny beholder som vil være placeret på forlandet. Det vil køre som en forsøgsordning med én affaldsbeholder, og det er forespurgt hos Svendborg Vand & Affald om de kan tømme denne beholder på samme vilkår som grundejernes, og hvor udgiften til denne beholder og tømning dækkes af foreningen, hvilket er muligt. Foreningen skal blot sikre beholderen er kørt frem til vejen for tømning, hvilket vil blive gjort af vores nuværende hjælpere som i dag tømmer alle affaldsstativerne.

Bestyrelsen har været i løbende dialog med projektlederen hos Svendborg Vand & Affald om at få ændret på frekvensen for tømning i sommerperioden for sommerhusområdet. Efter flere dialoger, har projektet indvilget i at medtage ønsket til næste års forhandlinger med kommunens leverandør, da leverandøren skal sikre ressourcer og beregne pris for dette.

Indtil da skal der mindes om, at det i dag er muligt at bestille en ekstra tømning ved behov via Svendborg Vand og Affalds hjemmeside eller via deres App. Priserne for enkelttømning fremgår på hjemmesiden her: link.

Generalforsamling

Afholdelse af generalforsamlingen er blevet udskudt pga. covid-19 situationen, og selvom situationen ikke er overstået endnu, så har vi i bestyrelsen valgt at afholde en generalforsamling dog med restriktioner, og under forudsætning af at situationen ikke forværres. Det er bestyrelsens ønske og mål at afholdelsen sker i trygge rammer.

Derfor vil der være krav til max. deltagelse af 1 person pr. husstand, og at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger til afstand, sprit af hænder, og at man bliver hjemme ved symptomer. For de grundejere som kommer fra kritiske områder med høje incidenstal, jf. Statens Seruminstitut, henstilles der til at man overvejer at bære mundbind.

Da der er krav til større afstand mellem deltagerne end normalt er vi ret begrænset af muligheder for lokaler, men har besluttet at afholde generalforsamlingen i Tåsinge Forsamlingshus, hvor der normalt er plads til 140 personer. Deltagerantallet til generalforsamlingen har de seneste år ligget mellem 72-102, hvoraf en del er par/ægtefæller. Der sættes derfor en deltagerbegrænsning på 100 personer til generalforsamlingen for at sikre en god afstand. Kommer der flere tilmeldinger end 100, bliver det meldt ud hvorledes dette håndteres.

Datoen for generalforsamlingen er
Lørdag d. 31. Oktober kl. 10:00 -13:00.
Er vi færdige før, stopper vi selvfølgelig der. Der vil blive serveret lidt drikkelse på mødet.

Der udsendes en særskilt indkaldelse med tilmelding og information i henhold til vedtægterne.

Kontingentopkrævning

Opkrævning for indbetaling af kontingent sendes normalt ud i august og seneste betaling plejer at være sidst i september. Grundet covid-19 situationen er afholdelse af generalforsamlingen udskudt, og derfor mangler bestyrelsen foreningens godkendelse af kontingentniveau (ref. vedtægterne).
Opkrævning af kontingent er derfor udskudt indtil videre. Når der enten er afholdt generalforsamling, eller truffet beslutning for betaling så driftsudgifter kan dækkes i tilfælde af fortsat force majeure pga. covid-19, så informeres der om hvornår der skal betales kontingent.

Borgermøde om vejforhold

Svendborg Kommune har afholdt 2 borgermøder angående vejforholdene på det sydlige Tåsinge, hvor borgerne kunne give deres mening og forslag til forbedringer på vejnettet og bedre trafiksikkerhed (Stenodden er vurderet som del af det sydlige Tåsinge i dette henseende).

Stenodden Sommerland var også repræsenteret, både ved bestyrelsesrepræsentant og enkelte grundejere. Borgerne kunne udfylde et skema med sine forbedringsforslag indenfor 7 forskellige emner som indsamles til Cowi, der bearbejder alle forslag uden kommunen involveres. Derefter indstiller Cowi udvalgte punkter til kommunen, som så viderebehandler disse via deres procedurer for budgetaftaler og politiske forhandlinger.

Et forslag som bestyrelsen har modtaget er en udvidelse af vejbredden på Stenoddenvej med asfaltbelægning og ikke kun påfyldning af grus og sten i rabatten som hurtigt ødelægges. Dette forslag, samt et forslag fra tidligere generalforsamling til bedre udsyn og trafiksikkerhed vha. opsætning af gadespejle i krydset ved Vemmenæsvej og Stenoddenvej, samt overfor indkørslen til Stenodden Sommerland, blev afleveret på borgermødet.

Hjælp til istandsættelse af badebro

Bestyrelsen efterspurgte i sidste nyhedsbrev hjælp til istandsættelse af badebroen som skal have nye brofag. Der er kommet nogle tilmeldinger – tak for det!, men grundet den fortsatte coronasituation, og at vi ikke ønsker at presse opgaven igennem, vælger vi at udskyde opgaven til foråret, hvor der så vil blive arrangeret nogle arbejdsdage.
Ønsker du at give en hjælpende hånd, så skriv/ring/sms gerne til bestyrelsen.

Adgangsveje til forlandet

Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med Svendborg Vand & Affald, samt kommunens entreprenør, og har sammen inspiceret adgangsvejene til forlandet. Det er endt med en aftale om at kommunen reetablerer hele græsarmeringen og hæver vejen til pumpestationen, samt etablerer græs og udjævner vejrabatterne til grundejernes hække. Mødet om skaderne forløb fint, og kommunen var meget imødekommende overfor kravene til genetablering, samt de gode anbefalinger fra entreprenøren.

Arbejdet er aftalt til opstart i uge 44, af hensyn til ro i efterårsferien samt af hensyn til afhentning af haveaffald i uge 43. Der må dog forventes en del trafik og støj mens arbejdet pågår.

Haveaffaldspladsen er åben igen, men….

Haveaffaldspladsen bliver flittigt brugt, og efter en sommerlukning er der masser af haveaffald, men desværre blev der også problemer efter få dages åbning. Det aflæssede affald smides midt på pladsen, til gene for andre grundejere som skal af med deres affald, og for pladsejeren som får problemer med at passere til sin mark. Derfor en lille bøn om at man aflæsser sit haveaffald oveni andet affald og så langt bagerst på pladsen som muligt.

Derudover bliver der ofte afleveret affald som ikke hører til ordningen, f.eks. frugt og byggeaffald.

Se her hvad der er tilladt, og hvad der skal til Svendborg Genbrugsstation:

Badezone og fortøjning af både

Der har i år desværre været en del som har fortøjet både i badezonen, hvilket er til gene for vores badegæster. Der henstilles derfor til at bådene fortøjes udenfor badezonen. Badezonen er området mellem badebroens højre side og hen til slæbestedet ved jollerne.

Når man flytter sin båd, så hjælp gerne ved at få flyttet fortøjningen med (så badegæsterne ikke kommer til skade på disse), og ikke kun flytte båden til en anden fortøjning. Kan den ikke flyttes, så markér den gerne, og informér bestyrelsen.

Der henstilles til at både ikke fortøjes i badezonen

Kloakker og brøndbunde

Brønddækslet i bunden af Mirabellevej ligger væsentligt under niveau og vil derfor blive hævet. Derudover er der 2 fællesbrønde, hvor bundene har hævet sig så kloakrørene ikke tømmes helt. Der støbes derfor nye bunde efter efterårsferien, hvor der ikke er så meget trafik. Udover disse problemer, er kloakkerne blevet inspiceret og vurderet i god tilstand.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen