Nyhedsbrev nr. 5 – April 2020

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Inden I læser nyhederne vil bestyrelsen opfordre alle til at genopfriske foreningens retningslinjer for området, da der er konstateret problemer med at disse overholdes. Se også gerne foreningens komplette vedtægter og ordensregler, som findes på foreningens hjemmeside.

Hvordan er det nu lige?….

I Stenodden Sommerland har foreningen aftalt et sæt ordensregler, og det er muligvis ikke alle som kender disse eller nogle har måske glemt dem, så her gentages de vigtigste som bestyrelsen oftest hører om:

Hunde i snor

Det henstilles at hunde altid føres i snor og er under opsyn, samt at efterladenskaber fjernes. Som udlejer bedes man sikre lejere også orienteres om dette. Hunde skal føres i snor indenfor hele Sommerlandets område. På strandarealet (ekskl. forlandet) gælder dette dog kun i perioden April til og med September, ifølge Hundeloven.

Tænk på dine naboer
husk tidspunkter for græsslåning & anden støj

Græsslåning samt brug af motorsave, havefræsere,
og andre støjende maskiner er kun tilladt i tidsrummet:

Mandag – Lørdag
kl. 09.00-12.00 og
kl. 16.00-19.00
Søn- og helligdage
kl. 09.00-12.00

Parkering i området

Ved indkørsel til Sommerlandets område møder man dette skilt, som betyder at parkering ikke er tilladt i området udenfor grundejers grund, hvilket gælder Berberisvænget, Sommerlandsalléen, samt alle sideveje, vendepladser og fællesarealer i hele området. Parkering disse steder kan spærre for beredskab, renovation, og anden vigtig transport. Der må kun parkeres på grundejers dertil indrettede parkeringspladser.
Overtrædelse af dette er ensbetydende med en risiko for bøde i henhold til færdselsloven, da reglen for området er godkendt af myndighederne.

Hvis man får brug for ekstra parkeringspladser til gæster, så opfordres man til at spørge hos sine naboer om man kan låne plads hos dem.

Bestyrelsen arbejder på at få lavet en lille folder eller visitkort, som er tænkt som en venlig måde at gøre opmærksom på parkeringsreglerne, uden direkte konfrontering, og som f.eks. kan sættes i vinduesviskeren til dem som kan tænkes ikke at kende til reglerne i området.
Folderen/visitkortet vil være på 3 sprog af hensyn til turister.
Placering for afhentning af folder/visitkort udmeldes senere.
Der bliver også lavet en udgave på 3 sprog som kan downloades fra hjemmesiden, printes og hænges op i udlejningshuse.

”Til salg”-skilteskoven er væk

Der er indgået aftaler med alle ejendomsmæglere, som har huse til salg i området, om brug af opslagstavlen til boligannoncering i stedet for skiltning på matriklerne. Det har medført at alle ”Til Salg” skilte er blevet fjernet, så skilteskoven er væk.
Samtidig kan det også konstateres, at der pt. er det laveste antal huse til salg igennem længere tid, hvilket er positivt for området.

Opslag i opslagstavlen

Da grundejernes opslagstavle, som vender ind mod flagpladsen, ofte blev efterladt åben med risiko for at lågerne og opslag kunne blive ødelagt i regn- & blæsevejr, blev det besluttet at sikre tavlen med lås.
Ønsker man at opsætte et opslag sker det derfor ved at man
afleverer sit opslag i postkassen hos Ellen Engsig, Røllikevænget 6,
som løbende vedligeholder tavlens opslag.
Enkelte beboere har opsat opslag udenpå vinduesglassene med tape, hvilket frabedes.

Ny affaldsordning på vej

I September 2020 starter der en ny affaldsordning som også gælder for sommerhusområder, og den indkøres løbende i de efterfølgende måneder.
Man får et brev eller besked i e-Boks fra Svendborg Vand & Affald, når ordningen kommer hertil. Der kan hentes en folder med mere information på hjemmesiden hos Svendborg Vand og Affald her: www.vandogaffald.dk
Følgende information fremgår bl.a. fra Svendborg Vand og Affald:

Har du i dag din egen spand eller sæk, får du to spande på hver 240 liter. Spandene er begge delt i to rum. Har du meget affald, kan du få større spande. I affaldsspandene kan du aflevere pap/papir, glas/metal, madaffald og restaffald.
Plast skal du aflevere til genbrugsstationen eller storskrald.
Ressourcebeholderne med genbrugsfraktioner tømmes hver 4. uge i perioden 1. april til 30. september, og hver 8. uge i perioden 1. oktober til 31. marts. I alt 10 tømninger om året.
Energibeholderne med hhv. mad- og restaffald tømmes hver 2. uge hele året.”

Bestyrelsen vil senere informere mere om løsningen i opslagstavlen og på hjemmesiden, men der opfordres til at man kigger på Svendborg Vand og Affalds hjemmeside for mere information.

Grundet tilmeldingspligt til den nye sorteringsordning, vil det kræve at al affald skal sorteres, inkl. affaldet i fællesarealernes skraldespande. Bestyrelsen undersøger derfor pt. hvorledes og om, denne ordning evt. kan fortsætte.

En anden ting grundejere og udlejere skal være opmærksom på er, at ordningen med ugentlig sommertømning er ophørt. Svendborg Vand & Affald skriver på deres hjemmesideat det skyldes overgang til ny renovatør,” og at ”ekstra sommertømning er en dyr service” som dermed spares væk indtil den nye ordning starter.

Pumpestationen

Svendborg Vand og Affald har i marts/april arbejdet på reetablering af adgangsveje og området på forlandet ved pumpestationen, efter udskiftningen af pumpestationen og styreskab i efteråret. I den forbindelse har de renskrabet græsarmeringen for muldjord på adgangsvejene og har reetableret græsarmering omkring pumpestationen.
Bestyrelsen har nyligt inspiceret området og er ikke tilfreds med reetableringen af adgangsvejene, så Svendborg Vand & Affald vil blive kontaktet for at få rettet op på dette.

Vedligehold af veje

Efter anbefalingen i efteråret fra asfaltfirmaet, besluttede bestyrelsen at udskyde færdiggørelsen af belægningsarbejdet på Engelsødvej og Hybenrosevej pga. det meget våde sensommervejr.
Nu hvor temperaturen stiger, vil arbejdet derfor blive genoptaget når asfaltfirmaet melder klar. Beboerne på de nævnte veje vil blive informeret om dato for opstart lige så snart datoen er kendt.

Udsætning af badebro udskydes

Badebroen er oprindeligt planlagt til udsætning i maj måned, men grundet corona-situationen har bestyrelsen valgt at følge sundhedsmyndighedernes vejledning og regeringens opfordring til at undgå forsamling, samt at holde afstand. Det vil derfor være svært at udsætte badebroen, hvor man står skulder ved skulder når brofagene bæres ud, så datoen for udsætning udskydes derfor på ubestemt tid.
Skulle der vise sig en mulighed senere på året for udsætning vil der blive informeret om dette, og i så fald skal der forventes en kortere varsel end normalt.

Generalforsamling og Jubilæum

2020 er året hvor Stenodden Sommerland har 50 års jubilæum. Dette har bestyrelsen arbejdet med at arrangere en fest for igennem vinterperioden, men grundet den opståede corona-situation har bestyrelsen valgt at følge sundhedsmyndighedernes vejledning og regeringens opfordring til at undgå forsamling, samt at holde afstand.
Derfor varsles det hermed at generalforsamlingen som er planlagt til d. 6/6-20 må forventes at blive aflyst og dermed flyttet til et senere tidspunkt.

Det samme gør sig gældende for den efterfølgende fest, som normalt afholdes samme dag efter generalforsamlingen. Denne fest vil enten blive helt aflyst eller udskudt alt efter hvornår og hvordan det bliver muligt at kunne samle foreningens medlemmer igen. Bestyrelsen følger myndighedernes udmeldinger og vil informere når der er nyt.

Det gælder om at passe på jer selv og hinanden – på afstand.

Forslag og indstillinger til behandling på Generalforsamling

Til trods for at generalforsamlingen må forventes at blive udskudt, vil bestyrelsen gerne opfordre til at der stadig fremsendes forslag som kan indstilles på generalforsamlingen til afstemning.
Husk også muligheden for at fremlægge forslag og idéer på hjemmesidens forum, hvor emner kan vendes med andre grundejere og indstilles til bestyrelsen.

Nyhedsbreve

Da nyhedsbrevene er blevet godt modtaget og mængden af information i nyhedsbrevene er stigende, er det blevet besluttet at de grundejere som er frameldt digital mulighed, fremover også vil modtage nyhedsbrevene pr. brevpost.
Der opfordres dog til at man oplyser sin emailadresse, såfremt man skifter til denne mulighed for at modtage digital post, da det gør kommunikationen bedre og vil sænke administrationsomkostningerne i foreningen.

Alle nyhedsbreve udsendes på mail og med brevpost, samt opsættes i opslagstavlen og på hjemmesiden, men der kan være tilfælde hvor enkelte opslag kun sker på hjemmesiden og i opslagstavlen, alt efter vigtigheden.

Lidt om bestyrelsesarbejdet

Det er selvfølgelig svært for den enkelte grundejer at vide hvad der foregår af arbejde i bestyrelsen og derfor, for at holde alle så godt informeret som muligt, melder bestyrelsen ud når der er nok information at samle til et nyhedsbrev, som er relevant for alle.
Nyhedsbrevet opbygges ud fra bestyrelsens referater og de sager der arbejdes med. Da bestyrelsens referater kan indeholde personfølsomme informationer eller håndtering af enkeltsager, så samles beskrivelserne i stedet i et nyhedsbrev.

For at kunne håndtere forpligtelserne som bestyrelse mere effektivt uden at skulle afholde møder ofte, så er bestyrelsesmedlemmerne i kontakt med hinanden via en app til computer og mobiltelefon – i perioder dagligt eller flere gange ugentligt. Her holder bestyrelsesmedlemmerne hinanden orienteret om sager, henvendelser, emner til bestyrelsesmøder, opgaver, håndværkeraftaler, leverandørhåndtering, indkøb, og meget mere.

Derudover afholdes der bestyrelsesmøder, hvor man mødes fysisk og hvor større emner bearbejdes og planlægges.

Coronasituationen påvirker alle, og dermed også arbejdet i Stenodden Sommerland, og derfor har bestyrelsen valgt at bruge yderligere digitale muligheder. De seneste bestyrelsesmøder er derfor afholdt online via en app på PC og mobiltelefon, så tingene ikke går i stå.

De digitale løsninger er gratis løsninger, som ikke belaster foreningens budget, og de fungerer meget tilfredsstillende.

Hjemmesiden

Stenodden Sommerlands hjemmeside har fået et nyt design på forsiden, som bl.a. viser hvordan området så ud i 1970, og der er lavet tekniske ændringer, så siden virker hurtigere.

Er man usikker på hvordan hjemmesiden skal bruges, eller hvordan man får oprettet et login til foreningens sider og det fælles forum, så er man meget velkommen til enten at kontakte Kasseren eller Formanden for hjælp, på én af følgende måder:
Skriv til: Kasserer@stenoddensommerland.dk eller Web@stenoddensommerland.dk, eller ring til Formanden på tlf. 40274871

Antallet af medlemmer som har oprettet et login til foreningens sider og forummet på hjemmesiden er støt stigende, og de første indlæg er begyndt at blive oprettet i forummet. Dejligt at se at det bruges, og der kan kun opfordres til at gøre brug af forummet som en ekstra hjælp til hinanden.

Er der kommentarer, forslag til forbedringer, eller spørgsmål, kan man stadig skrive til bestyrelsen@stenoddensommerland.dk

*******

Pas på jer selv og hinanden, og hold afstand, og så håber vi på jeres forståelse for de valg der må træffes i denne specielle situation grundet corona.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen