You are currently viewing Nyhedsbrev nr. 10 – December 2021

Nyhedsbrev nr. 10 – December 2021

BESTYRELSEN STENODDEN SOMMERLAND

Velkommen til nye medlemmer

Først skal der lyde en stor velkomst til de nye medlemmer i foreningen, som siden sidste nyhedsbrev i april nu er oppe på 9 nye medlemmer.
Igennem de seneste par år har der været gang i et større generationsskifte i Stenodden Sommerland, og det ser ud til at det er et populært område da ejerskift sker rimeligt hurtigt.

Badebro 2021-2022

I foråret 2021 blev der ansøgt om tilladelse til ændring af den eksisterende badebro, med ønske om en større bredde på brofag, længere landfæste og tilbygning af et brohoved med 1 trappe. Ønsket var med baggrund i at skabe en højere sikkerhed og bedre passage for specielt børn og ældre, samt skabe adgang direkte fra græsarealet for personer med handicap. I samarbejdet med Natur & Miljø blev det anbefalet at tilføje et brohoved, da det kan bidrage til øget sikkerhed og handicapvenlighed.

I november 2021 kom svaret fra kommunen. Ansøgningen har været hos relevante myndigheder og berørte naboer samt organisationer, som ingen anmærkninger havde.

En enkelt grundejer fra sommerhusområdet har dog indsendt et høringssvar, med kommentarer om at badebroen vil være for stor og klodset, og påpeger at landfæstet vil være permanent mens broen er i vandet og at badebroen skal være uden offentlig adgang.

Ansøgningen er blevet godkendt, og derfor vil bestyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, som kan planlægge arbejdet som forventes påbegyndt til foråret 2022 og som forhåbentligt kan være færdigt inden broens udsætning.

Badebro-arrangement

I forbindelse med badebroens traditionelle udsætning i forsommeren, og indtagning senere på året, er der et ønske om at flere af de nye grundejere benytter muligheden for at deltage i arrangementet, som udover arbejdet med broen også giver mulighed for at hjælpe med klargøring af fodboldmål, volleynet, og rensning af stranden for affald.

Afslutningsvis hygges der med grillpølser og brød, samt en tår at drikke. Hvis vejret tillader det, er der også noget for børn, hvor der f.eks. enten poppes popcorn, bages pandekager eller snobrød over sagte ild og voksent opsyn. Arrangementet er en god mulighed for at møde andre ejere fra området og få en god snak.

Arrangementet plejer at vare ca. 2 timer.

Tænding af julelys på flagstang

Lørdag d. 13/11-21 kl. 16:00 blev der afholdt arrangement med tænding af julelyset på flagstangen. Det var første gang det blev afholdt som et arrangement, og der var omkring 30 fremmødte.
Efter fælles nedtælling blev lyset tændt, og der blev sat gang i bålfadet så man kunne varme sig ved bålet, og mulighed for børnene til at poppe popcorn, og alle kunne få en tår at drikke og en snak.

Da arrangementet opstod med meget kort varsel, var fremmødet på ca. 30 deltagere meget tilfredsstillende, og flere deltagere foreslog at gøre det til en tradition.

Oprydning og vedligehold på forlandet

Ved badebro ind arrangement blev det arrangeret at det gamle gyngestativ blev rettet op. Der blev støbt omkring pælene for at stabilisere stativet og med de nye gynger fra tidligere på året, kan gyngestativet fortsat være til gavn for de små og barnlige sjæle i mange år frem.

Bålpladsen blev på den ordinære generalforsamling kommenteret som risikabel, så derfor har bestyrelsen fjernet bålpladsen og har i stedet indkøbt et bålfad som sættes frem ved fælles arrangementer i foreningen. De gamle fortøjninger i form af gammelt jern, bildæk, betonklodser, kæder, osv., som tidligere på året blev fjernet fra badezonen, og som har været samlet i en bunke ved jollepladsen, er blevet kørt væk.

Til foråret i 2022, når vejret er til det, så vil badezonen igen blive gennemgået for farligt materiel som gammelt jern, betonklodser, stålpæle, og andet farligt materiel, som bruges til fortøjninger. Dette vil blive fjernet uden yderligere varsel.
Badezonen, som er mellem badebro og slæbested, må ikke indeholde fortøjninger, og slet ikke fortøjninger som kan forvolde skade på badegæster.
Både for svaj skal holdes udenfor badezonen.

Nye træer på Sommerlandsalléen (igen)

Som en del af den løbende vedligehold af området bliver de døde træer på Sommerlandsalléen udskiftet med nye træer, men som tidligere udmeldt har nogle gerningsmænd desværre udført hærværk på de nye træer og vandingsposerne.
Hvis man er utilfreds med noget, bør det ske i en konstruktiv henvendelse og en saglig dialog, så det ikke er de få som ødelægger det for de mange. Der fortsættes med at plante nye træer, og sker der skade på disse eller andre af foreningens ejendomme fremover, vil bestyrelsen overveje en politianmeldelse.

Sugning af vejbrønde

I uge 51 bliver der udført slamsugning i vejbrøndene på alle veje og vænger.
Selvom området har parkeringsfri zone, opfordres der til at sikre at der er plads til at slamsugeren kan komme til alle vejbrønde.
Man bedes derfor undgå parkering på veje og vænger, og i stedet parkere på egen matrikel eller lave en aftale med naboen, hvis man skal låne parkeringsplads til gæster.
Udlejere opfordres til at informere lejere om ikke at parkere på veje og vænger.

Kunstprojektet

På foreningens generalforsamling blev det besluttet at støtte projektet med op til 25.000 kr. fra Foreningens egne midler. Det samlede budget er på ca. 42.000 kr. som udover egne midler søges finansieret med frivillige bidrag fra Foreningens medlemmer samt sponsorater.
Værket forventes opstillet i sommeren 2022.

Det er i denne forbindelse at Kunstudvalget henvender sig til jer i håb om, at I kunne have interesse i at støtte projektet. Alle beløb, små som store, modtages med glæde.
Beløb kan indbetales til reg. nr. 9851, konto 2077907974 med referenceteksten ”50 Skulptur”.

15 Juli 2021

Engprojektet

På foreningens generalforsamling i 2020 blev det vedtaget at så nogle engblomster for at give gode livsbetingelser for insekter og fugle, samt at få noget fint at se på. I foråret ’21 blev der derfor lavet 2 prøveområder med enge på forlandet som man har kunne følge udviklingen af i løbet af året.

Gik man glip af opvæksten og det flotte syn, kan man se nogle billeder i Galleriet på foreningens hjemmeside her.

Grus på stier

Som det nok er bemærket har der igen i år været udfordringer med stierne ved de steder hvor husene bruges udenfor sommerperioden i de våde måneder.
Der er før gjort tiltag på vængerne, som har været hårdest ramt, men i år er der også veje som er udfordret.
(Vænger ligger nord for Sommerlandsalléen og Veje ligger syd for alléen).

Som en start er der blevet kørt stabilgrus på, som er komprimeret, og så afventer vi og ser om det helt eller delvist kan løse problemet. Det bliver en løbende vurdering og måske skal der fyldes på af flere omgange.
Bor man et sted hvor man er udfordret ved passage af et fællesareal og ikke føler problemet er løst, så giv os endelig en melding. Så ser vi om vi kan finde en løsning.

Hjemmesiden

På foreningens hjemmeside kan man logge ind og følge med i foreningens nyheder for Stenodden Sommerland, men som noget nyt er der nu tilføjet en grafisk vejrudsigt fra DMI for Svendborg, samt links til de seneste nyheder fra lokalområdet på Sydfyn og Svendborg Kommune.

Man finder dette på siden ”Oversigt”, som man kommer ind på når man er logget ind.

Har du brug for hjælp til hjemmesiden?

Glædelig Jul og Godt nytår!

Bestyrelsen vil gerne takke for opbakningen til foreningens arrangementer og forsamlinger, og give en stor tak til de frivillige hjælpere og alle deltagerne i arbejdsgrupperne, som har hjulpet bestyrelsen med eng- og kunstprojektet.

I og jeres familier ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen